ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Çerçeve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”);

A. TURKCELL ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“TÖHAŞ”)
Adres: Büyükdere Caddesi Harman Sokak No:8 Levent,İstanbul ile

B. TÖHAŞ’tan işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (“Müşteri”)
(TÖHAŞ ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.)

arasında akdedilmiştir.

Madde 2. Tanımlar

Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe;

“Alıcı” : Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Müşteri’nin mal veya hizmet temin etmek üzere TÖHAŞ hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,
“Çağrı Merkezi” : Sözleşme kapsamında verilen hizmet ile ilgili olarak gelecek her türlü destek taleplerini, arıza bildirimlerini, her türlü şikayetleri karşılamak, bunlara ilişkin verilen hizmetleri, sonuçları ve gerçekleştirilen işlemleri izlemek, yönetmek ve kayıt altına almak için işletilen 08506226060 numaralı çağrı merkezini,
“Hassas Ödeme Verisi” : Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,
“İş Günü” : Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasını,
“İşlem Limiti” : Tek seferde gerçekleştirilebilen azami işlem tutarını,
“Kanun” : 28690 sayılı ve 20 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu’nu,
“Kurum” : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,
“Mevzuat” : Kanun, Tebliğ, Yönetmelik ve ilgili sair düzenlemeleri,
“Mobil Ödeme Servisi” : TÖHAŞ tarafından BDDK’dan alınan / alınacak izin kapsamında işletilen ağ üzerinden Alıcı tarafından sağlanan ürün/hizmet/servisler (alışveriş, tahsilat vb.) kapsamında MÜŞTERİLER’in Temsilci’nin Mobil İletişim Hizmet faturaları veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden ürün/hizmet/servis bedelinin tahsil edilerek Alıcı’ya ve/veya Alıcı’ya aktarılmak üzere ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na iletilmesine imkân sağlayan servisi,
“Ödeme Aracı” : Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan, SMS alabilen, Müşteri’ye ait cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,
“Ödeme Emri” : Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı,
“Ödeme Hesabı” : TÖHAŞ nezdinde Müşteri adına açılan, ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı,
“Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı” : Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan kuruluşları,
“Tebliğ” : 29043 sayılı ve 27 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine ilişkin Tebliğ’i,
“Temsilci” : Mevzuat kapsamında TÖHAŞ adına ve hesabına hareket eden, güncel listesi TÖHAŞ kurumsal web sitesinde(“http://www.globalodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) yer alan gerçek veya tüzel kişileri,
“Yönetmelik” : 29043 sayılı ve 27 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i,

İfade etmektedir.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

Sözleşme’nin konusu, TÖHAŞ tarafından Müşteri’ye Mevzuat uyarınca Mobil Ödeme Servisi çerçevesinde sunulacak ödeme hizmetlerinin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4. Hizmete ilişkin Düzenlemeler

4.1 Sözleşme ile TÖHAŞ, Müşteri’ye, Mobil Ödeme Servisi aracılığı ile Kanun’un 12. maddesinin (d) bendi uyarınca hizmet sunmayı taahhüt etmektedir. TÖHAŞ, bahsi geçen 12. maddesinin (d) bendi kapsamındaki hizmetleri bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile TÖHAŞ’ın edimleri Temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

4.2 İşlem Limitler’i münhasıran TÖHAŞ tarafından belirlenecek olup Müşteri TÖHAŞ tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. TÖHAŞ’ın herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak İşlem Limitleri’ni güncelleme hakkı saklıdır.

4.3 Sözleşme kapsamında TÖHAŞ, Müşteri tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 52(1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na 4 (dört) İş Günü içerisinde aktarılmasından sorumludur. TÖHAŞ bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade edecektir. Bu kapsamda Müşteri’nin herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan TÖHAŞ sorumlu olacaktır.

4.4 Müşteri, gerek 5.1 maddesi uyarınca TÖHAŞ nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Müşteri ayrıca, kullanıcı hesabına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, TÖHAŞ’ın herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak 4.5.2 maddesinde belirtilen şekilde sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Müşteri’nin iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Müşteri durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal TÖHAŞ’a veya mobil haberleşme sağlayıcısı konumundaki Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.

4.5 Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

4.5.1 Herhangi bir işleme ilişkin olarak TÖHAŞ’a yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak TÖHAŞ tarafından doğrudan Müşteri’ye iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, TÖHAŞ ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Müşteri’ye aktarır.

4.5.2 Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Müşteri yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150 Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumludur. Müşteri, 4.4 maddesi uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Müşteri, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve 4.4 maddesindeki yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

4.5.3 Gerek Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, gerekse TÖHAŞ, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Müşteri’nin yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Müşteri bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.5.4 Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde TÖHAŞ’ın işlemden doğan zararına ilişkin tutar, ilgili bedelden mahsup edilebilecektir.

4.5.5 Müşteri, hatalı ve yetkisiz işlemleri derhal Çağrı Merkezi üzerinden TÖHAŞ’a veya mobil haberleşme sağlayıcısı konumundaki Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.

4.6 Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme:

Müşteri, ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. TÖHAŞ, Müşteri’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan TÖHAŞ’a verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Müşteri’ye bildirimde bulunulması hallerinde, Müşteri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde TÖHAŞ, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Müşteri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

4.7 Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, her bir işlem sonrasında SMS yolu ile ya da kullanıcı hesabı üzerinden veya Müşteri faturasında ya da kullanıcı hesabı aracılığı ile Müşteri ile paylaşılacaktır:

4.7.1 Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı’ya ilişkin bilgi

4.7.2 Müşteri’nin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı

4.7.3 Ödeme işlemi için Müşteri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü

4.7.4 Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı

4.7.5 Ödeme Emri’nin alındığı veya Müşteri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

4.8 TÖHAŞ, Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na sadece Müşteri’den tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme, ilgili mevzuat hükümleri ile kural ve uygulamalar doğrultusunda Müşteri’ye iade edilmeyen tutarların aktarımından sorumludur. Müşteri, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın herhangi bir nedenle Müşteri’den tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.9 Müşteri’nin Mobil Ödeme Servisini kullanarak temin ettiği mal veya hizmet yahut bunların temin veya teslimi ile ilgili TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Müşteri, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta TÖHAŞ’ın taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Alıcı kesecek olup, Müşteri bu kapsamda TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Müşteri, kural olarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı’ya yöneltecektir. Bu madde kapsamında Müşteri, mal veya hizmet temin veya teslimine ilişkin olarak TÖHAŞ’a ilettiği her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimin ilgilisine yönlendirileceğini ve bu talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimin giderilmesi ile ilgili olarak TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Temin edilen mal veya hizmetler ile bunların iadesine ilişkin olarak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından öngörülen kurallar geçerli olacaktır.

4.10 TÖHAŞ, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Ödeme Hesabı’na bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir. Müşteri, TÖHAŞ’tan bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

4.11 TÖHAŞ tarafından sunulan Mobil Ödeme Servisi kapsamında ödeme hizmetlerinin kullanılabileceği mecralar ile ödeme hizmeti kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran TÖHAŞ tarafından belirlenmektedir. TÖHAŞ bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Müşteri, bu kapsamda TÖHAŞ’tan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

4.12 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde TÖHAŞ aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

Madde 5. Hizmet Süreçleri

5.1 Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında TÖHAŞ kurumsal web sitesinde (“http://www.globalodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) belirtilen yöntemler ile fon gönderimi yapabilmektedir.. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran TÖHAŞ takdirinde olacaktır.

5.2 Müşteri, TÖHAŞ’ın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinden TÖHAŞ nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemlerini işbu maddede belirtilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile gerçekleştirecektir. Müşteri, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hattının mobil ödeme işlemlerine açılacağını kabul eder. Müşteri, hattın açılması ile ilgili kendisinden talep edilen adımları tamamlamakla ve Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca hattının açık olmasını teminle yükümlü olup, bunu yapmadığı takdirde TÖHAŞ hizmetlerinden faydalanamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

5.3 Mobil ödeme işlemi, Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için TÖHAŞ’ın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Müşteri, ancak aşağıda 5.4 maddesinde belirtilen sürelerde onayını geri alabilecektir.

5.4 Müşteri, Ödeme Emri’nin TÖHAŞ’a ulaştığı anda Ödeme Emri’nin kabul edilmiş addedileceğini ve bu an itibariyle Ödeme Emri’ni geri alma imkanı bulunmayacağını kabul eder. Ödeme Emri’nin İş Günü dışında TÖHAŞ’a ulaşması halinde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılır. Müşteri,

5.4.1 Ödeme işleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni TÖHAŞ’a ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,

5.4.2 Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Müşteri’nin ödemeye ilişkin fonları TÖHAŞ’ın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini kabul eder.

Müşteri’nin yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emri’ni geri alması halinde TÖHAŞ işlemi TÖHAŞ kurumsal web sitesinde(“http://www.globalodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) belirtilen şekilde ücretlendirecektir.

5.5 TÖHAŞ’ın, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Müşteri’ye ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Müşteri’nin Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Müşteri Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Müşteri ilgili değişiklik kabul edilmiş varsayılacaktır. Bu durumda Müşteri, TÖHAŞ’tan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Müşteri’ye iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

5.6 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile TÖHAŞ tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri’ye ait bilgiler ayrıca TÖHAŞ tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Müşteri, Kurum veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal TÖHAŞ ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6. Mali Hükümler

6.1 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetler karşılığında TÖHAŞ’a TÖHAŞ kurumsal web sitesinde (“http://www.globalodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) belirtilen hizmet bedelini ödeyecektir. Söz konusu ödeme, Müşteri’nin hizmeti kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. Hizmet bedeli TÖHAŞ tarafından güncellenebilecek olup, Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde TÖHAŞ kurumsal web sitesinde belirtilen periyotlarla kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

6.2 Hizmet kapsamında gerçekleştirilecek birtakım işlemler TÖHAŞ tarafından belirlenmiş bulunan işlem ücretlerine tabi olabilecektir. Ücrete tabi işlemler, güncel ücretler ve işlem ücretlerine ilişkin sair detaylar TÖHAŞ kurumsal web sitesinden (“http://www.globalodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) ulaşılabilmekte olup, ücrete tabi işlemlerde ücret, ilgili işlem öncesinde Müşteri’ye ayrıca bildirilecektir.

6.3 İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olup Müşteri bu hususta TÖHAŞ’ın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

6.4 İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak ödeme işlemlerinde İşlem Limiti TÖHAŞ tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin 5.5 maddesi uyarınca yapılacak bir bildirim ile herhangi bir zamanda revize edilebilecektir.

6.5 Müşteri, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de Mobil Ödeme Servisi aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Müşteri’nin Ödeme Hesabı’nın ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder. Faiz hesaplaması Alıcı tarafından gerçekleştirilecek olup Müşteri bu kapsamda TÖHAŞ’tan herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğiniz kabul eder.

Madde 7. Tazminat

Müşteri’nin işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle TÖHAŞ’ın mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcı’nın talepleri ve Kurum tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve TÖHAŞ’ın ilk yazılı talebini takip eden 10 (on) gün içinde karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8. Sözleşme’nin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 9. Sözleşme’nin Feshi

9.1 TÖHAŞ, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Müşteri ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden TÖHAŞ’a bildirecektir.

9.2 Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Müşteri’den kaynaklı olması durumunda TÖHAŞ bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma hakkını da kullanabilecektir.

9.3 Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme TÖHAŞ tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin derhal feshedilebilecektir.

9.4 TÖHAŞ’ın Kanun kapsamında Kurum’dan temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme TÖHAŞ’ın yapacağı bildirime istinaden TÖHAŞ tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

9.5 Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde TÖHAŞ Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda TÖHAŞ (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

9.6 Sözleşme, ayrıca Müşteri’nin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hattının süreli veya süresiz olarak kullanıma kapatılması halinde de askıya alınacaktır. Hattın kapanması Madde 5.2’ye aykırılık teşkil edecek ve işbu Sözleşme’nin Turkcell tarafından Madde 9.2’de belirtilen yöntemle feshi söz konusu olabilecektir.

Madde 10. Feshin Sonuçları

10.1 Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

10.2 Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

Madde 11. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme kapsamında bir diğerine ilişkin olarak edindiği bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını ve saklayacağını kabul eder. TÖHAŞ, Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’ta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını, Sözleşme kapsamındaki bilgilerin yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. Ancak TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması için bilgi paylaşımının zorunlu olduğu iş ortaklarına, grup şirketlerine (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., SuperOnline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Global Bilgi A.Ş. Turkcell Kurumsal Satış A.Ş., Turktell Bilişim Hizmetleri A.Ş. dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın), ilgili mal veya hizmetlerin sağlayıcılarına ve fon aktarımı yapılan sair taraflarla Müşteri’ye ait kişisel veri ve işlem bilgileri de dahil Müşteri bilgilerini paylaşabilecektir. Müşteri bu kişilerle belirtilen amaçlarla bilgilerinin paylaşılmasına ve bilgilerinin bu kişilerce işlenmesine peşinen muvafakat eder. TÖHAŞ ayrıca, Müşteri’nin Mobil Ödeme Servisi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri şikayet sonucu ya da şüpheli işlem durumlarında veya işlemin detaylı incelenmesini gerektiren diğer hallerde mal veya hizmetlerin temin edildiği sağlayıcı ya da fonun aktarıldığı kişi veya ilgili işlem kapsamında hizmetlerinden faydalanılmış bulunan Temsilci ve/veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ile paylaşabilir. Yukarıdaki hususlara ek olarak Müşteri, TÖHAŞ’ın bahsi geçen bilgiler ile Müşteri’nin mobil hat numarası, işlemleri gerçekleştirdiği tarih, işlem kategorisi, satın alınan hizmet/ürün/servis/içerik ve ürün/hizmet içeriği sağlayan kişi veya kuruluşa ilişkin detayları Müşteri’ye özel kampanyalar oluşturmak ve bu kapsamda analizler yapmak amacıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye iletebileceğini, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin de bahsi geçen bilgileri belirtilen amaçlarla kullanabileceğini kabul ve bu hususa peşinen muvafakat eder.

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, Sözleşme’den veya Sözleşme’ye ilişkin doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğu hususunda mutabık kalmışlardır

Madde 13. Genel Hükümler

13.1 Devir

Müşteri, TÖHAŞ’ın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. TÖHAŞ, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilciler kullanabilir.

13.2 Bildirimler

TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin kendisine bildirdiği e-posta veya posta adresine yapacağı gönderim ile Müşteri’nin cep telefonuna SMS göndererek veya Çağrı Merkezi aracılığı ile Müşteri’yi arayarak iletecektir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep TÖHAŞ tarafından kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir.

Müşteri, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine TÖHAŞ kurumsal web sitesinden(“http://www.globalodemehizmetleri.com/kullanim-sartlari-ve-sozlesmesi”) ulaşabilecektir.

13.3 İyi Niyet

Taraflar bu Sözleşme hükümleri gereği var olan hakları ile ilgili olarak birbirlerinin haklarına saygı göstermeyi ve iyi niyete dayalı münasebetler içinde bulunmayı ve Sözleşme’de belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

13.4 Feragat

Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birisini kullanmaması, kullanamaması veya bunların kullanılmasını ertelemesi, bu haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

13.5 Sözleşme’nin Bütünlüğü

Sözleşme’nin herhangi bir hükmü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse yalnız sözü geçen hüküm geçersiz sayılacaktır. Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

13.6 Fikri Mülkiyet

Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

13.7 Taraflar Arasındaki İlişki

Sözleşme ile Müşteri ve TÖHAŞ arasında bir ortaklık, ortak girişim ya da acente ilişkisi kurulmamaktadır. Herhangi bir Taraf diğeri yerine başka bir kurumla anlaşmaya giremez.

13.8 Mücbir Sebep Halleri

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, TÖHAŞ lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.