ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Çerçeve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”); TURKCELL ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“TÖHAŞ”) (Adres: Büyükdere Caddesi Harman Sokak No:8 Levent, İstanbul – iletisim@turkcellodemehizmetleri.com/0850 622 60 60) ile TÖHAŞ’tan işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (“Müşteri”) (TÖHAŞ ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.) arasında akdedilmiştir.

Madde 2. Tanımlar

Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki anlamlara gelmektedir

“Alıcı” Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Müşteri’nin mal veya hizmet temin etmek üzere TÖHAŞ hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişidir.

“Çağrı Merkezi” Sözleşme kapsamında her türlü destek talebi karşılayan 08506226060 numaralı çağrı merkezidir.

“Hassas Ödeme Verisi” Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.

“İş Günü” Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasıdır.

“İşlem Limiti” Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Müşteri tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarıdır.,

“Kanun”6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunudur.

“Kurum” Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumudur.

“Mevzuat” Kanun, Yönetmelik ve ilgili sair düzenlemeleridir.

“Mobil Ödeme Servisi” TÖHAŞ tarafından BDDK’dan alınan / alınacak izin kapsamında işletilen ağ üzerinden Alıcı tarafından sağlanan ürün/hizmet/servisler (alışveriş, tahsilat vb.) kapsamında MÜŞTERİLER’in Temsilci’nin Mobil İletişim Hizmet faturaları veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden ürün/hizmet/servis bedelinin tahsil edilerek Alıcı’ya ve/veya Alıcı’ya aktarılmak üzere ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na iletilmesine imkân sağlayan servisidir. Mobil Ödeme Servisi, ödeme talimatı anında Turkcell Mobil Ödeme, Turkcell Faturalama, Turkcell Hattım ile Öde gibi adlarla da adlandırılabilir.

“Ödeme Aracı” Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan, SMS alabilen, Müşteri’ye ait cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracıdır.

“Ödeme Emri” Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatıdır.

“Ödeme Hizmetleri” İşbu Sözleşme kapsamında TÖHAŞ tarafından sağlanan hizmetlerin tamamıdır.

“Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı” Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan kuruluşlarıdır.

“Paycell” Kullanıcıların kayıtlı kredi kartları ile Turkcell Grup Şirketleri veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan iş ortaklarında güvenli ve kolay ödeme yapılmasını sağlayan platformdur .

“Temsilci” Kanunun 12.1.d maddesi kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına TÖHAŞ adına ve hesabına hareket eden, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.yi ifade eder.

“Yönetmelik” Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliktir.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

TÖHAŞ tarafından Müşteri’ye Mevzuat uyarınca sunulacak Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4. Hizmete ilişkin Düzenlemeler

4.1 Sözleşme ile TÖHAŞ, Müşteri’ye, Mobil Ödeme Servisi aracılığı ile Kanun’un 12. maddesinin (d) bendi uyarınca hizmet sunmayı taahhüt etmektedir. TÖHAŞ, bahsi geçen 12. maddesinin (d) bendi kapsamındaki hizmetleri bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile TÖHAŞ’ın edimleri Temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

4.2 Müşteri, Sözleşme’nin 6.3 maddesi kapsamında TÖHAŞ tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Sözleşme kapsamında TÖHAŞ, ödeme fonunun alıcının ödeme hizmet sağlayıcısı veya alıcıya aktarılma süreleri gibi ilgili yönetmeliğin 57 ve 58. Maddesinde öngörülen muafiyetler ve ilgili mevzuat ile getirilecek benzer muafiyetler saklı kalmak üzere, Müşteri tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 52(1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na, alıcı ya da alıcının ödeme hizmet sağlayıcısı ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler ve/veya mevzuatın sınırlama getirdiği durumlarda azami 4 (dört) İş Günü içerisinde aktarılmasından sorumludur.

TÖHAŞ bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri’ye iade edecektir. Bu kapsamda Müşteri’nin herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan TÖHAŞ sorumlu olacaktır.

4.3 Müşteri, gerek 5.1 maddesi uyarınca TÖHAŞ nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Müşteri ayrıca, kullanıcı hesabına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, TÖHAŞ’ın herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak 4.5.2 maddesinde belirtilen şekilde sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Müşteri’nin iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Müşteri durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal TÖHAŞ’a veya mobil haberleşme sağlayıcısı konumundaki Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.

4.4 Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

4.4.1 Herhangi bir işleme ilişkin olarak TÖHAŞ’a yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak TÖHAŞ tarafından doğrudan Müşteri’ye iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, TÖHAŞ ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Müşteri’ye aktarır.

4.4.2 Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Müşteri yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150 Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumludur. Müşteri, 4.4 maddesi uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Müşteri, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve 4.4 maddesindeki yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

4.4.3 Gerek Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, gerekse TÖHAŞ, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Müşteri’nin yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Müşteri bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.4.4 Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde TÖHAŞ’ın işlemden doğan zararına ilişkin tutar, ilgili bedelden mahsup edilebilecektir. Müşteri, hatalı ve yetkisiz işlemleri derhal Çağrı Merkezi üzerinden TÖHAŞ’a veya mobil haberleşme sağlayıcısı konumundaki Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.

4.4.5 Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme:
Müşteri, ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. TÖHAŞ, Müşteri’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan TÖHAŞ’a verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Müşteri’ye bildirimde bulunulması hallerinde, Müşteri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde TÖHAŞ, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Müşteri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

4.5 Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, her bir işlem sonrasında SMS yolu ile ya da kullanıcı hesabı üzerinden veya Müşteri faturasında ya da kullanıcı hesabı aracılığı ile Müşteri ile paylaşılacaktır:

4.5.1 Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı’ya ilişkin bilgi

4.5.2 Müşteri’nin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı

4.5.3 Ödeme işlemi için Müşteri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü

4.5.4 Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı

4.5.5 Ödeme Emri’nin alındığı veya Müşteri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

4.6 TÖHAŞ, Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na sadece Müşteri’den tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme, ilgili mevzuat hükümleri ile kural ve uygulamalar doğrultusunda Müşteri’ye iade edilmeyen tutarların aktarımından sorumludur. Müşteri, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın herhangi bir nedenle Müşteri’den tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.

4.7 Müşteri’nin Mobil Ödeme Servisini kullanarak temin ettiği mal veya hizmet yahut bunların temin veya teslimi ile ilgili TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Müşteri, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta TÖHAŞ’ın taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Alıcı kesecek olup, Müşteri bu kapsamda TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Müşteri, kural olarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı’ya yöneltecektir. Bu madde kapsamında Müşteri, mal veya hizmet temin veya teslimine ilişkin olarak TÖHAŞ’a ilettiği her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimin ilgilisine yönlendirileceğini ve bu talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimin giderilmesi ile ilgili olarak TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Temin edilen mal veya hizmetler ile bunların iadesine ilişkin olarak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından öngörülen kurallar geçerli olacaktır.

4.8 TÖHAŞ, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir. Müşteri, TÖHAŞ’tan bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

4.9 TÖHAŞ tarafından sunulan Mobil Ödeme Servisi kapsamında ödeme hizmetlerinin kullanılabileceği mecralar ile ödeme hizmeti kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran TÖHAŞ tarafından belirlenmektedir. TÖHAŞ bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Müşteri, bu kapsamda TÖHAŞ’tan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder

4.10 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde TÖHAŞ aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

Madde 5. Hizmet Süreçleri

5.1 TÖHAŞ vasıtasıyla Paycell üzerinden Ödeme Hizmetleri sunulması halinde Müşteri, kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini Paycell üzerinden ekleyerek sisteme kayıt olur. Başarılı bir şekilde kart ekleyen Müşteri, bu bilgileri daha sonraki kullanımlarda bir daha ek bir bilgi girmeyi gerektirmeden kartını kullanabilecektir. Bu kapsamda; Müşteri, kendi inisiyatifi doğrultusunda istediği adette banka kredi kartını sisteme ekleyebilir.

5.2 Bu halde Müşteri, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, turkcell.com.tr, Turkcell çağrı merkezi, 8035 TL Yükleme Hattı ve sair Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) ve Turkcell’in (i) doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu, (ii) Turkcell’in kontrolünü elinde bulundurduğu (Turkcell tarafından herhangi bir tüzel kişinin sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını ifade eder) Turkcell Grup Şirketleri (“Turkcell Grup Şirketleri”) kanallarında ve servislerinde; Turkcell iş ortaklarının elektronik ortamda ödeme işlemlerini gerçekleştirdikleri uygulamalarında yapılan işlemlerde, işlem özelindeki onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere kredi kartı bilgilerini kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; kredi kartının bağlı olduğu banka, kredi kartının ön yüzünde yer alan ad soyad, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır. Kullanıcı, bu bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında TÖHAŞ kurumsal web sitesinde (“https://turkcellodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) belirtilen yöntemler ile fon gönderimi yapabilmektedir. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran TÖHAŞ takdirinde olacaktır.

5.3 Müşteri, TÖHAŞ’ın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinden TÖHAŞ nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecektir. Müşteri, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hattının mobil ödeme işlemlerine açılacağını kabul eder. Müşteri, hattın açılması ile ilgili kendisinden talep edilen adımları tamamlamakla ve Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca hattının açık olmasını teminle yükümlü olup, bunu yapmadığı takdirde TÖHAŞ hizmetlerinden faydalanamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

5.4 Mobil ödeme işlemi, Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için TÖHAŞ’ın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Müşteri, ancak aşağıda 5.5 maddesinde belirtilen sürelerde onayını geri alabilecektir.

5.5 Müşteri, Ödeme Emri’nin TÖHAŞ’a ulaştığı anda Ödeme Emri’nin kabul edilmiş addedileceğini ve bu an itibariyle Ödeme Emri’ni geri alma imkanı bulunmayacağını kabul eder. Ödeme Emri’nin İş Günü dışında TÖHAŞ’a ulaşması halinde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılır. Müşteri,

5.5.1 Ödeme işleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni TÖHAŞ’a ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,

5.5.2 Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Müşteri’nin ödemeye ilişkin fonları TÖHAŞ’ın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini kabul eder.

5.5.3 Müşteri’nin yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emri’ni geri alması halinde TÖHAŞ işlemi TÖHAŞ kurumsal web sitesinde (“https://turkcellodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) belirtilen şekilde ücretlendirecektir.

5.6 TÖHAŞ, Alıcı tarafından talep edildiği ve imkan tanındığı ölçüde farklı ödeme vadelerinde ödeme, ödemenin Müşteri’nin mevcut bakiyesi kadar alınıp kalan bedelin Mobil Ödeme Servisi aracılığı ile Müşteri’den bedel alınabildiği anda tahsil edilmesi, Müşteri’ye yönelik hediye çeki vb. uygulamalar gibi kurgulara imkan tanıyabilecektir. Ödemelerin farklı vadelerde gerçekleştirmesine imkan tanıyan kurgularda, Müşteri’nin yapacağı ödemelerin yansıtıldığı Temsilci nezdindeki hesabını/hattını kapaması veya devretmesi gibi durumlarda, ödeme vadesinin gelip gelmemiş olduğuna bakılmaksızın toplam tutarın tamamı Müşteri tarafından derhal ödenecektir.

5.7 TÖHAŞ’ın, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Müşteri’ye ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Müşteri’nin Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Müşteri Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Müşteri ilgili değişiklik kabul edilmiş varsayılacaktır. Bu durumda Müşteri, TÖHAŞ’tan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Müşteri’ye iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

5.8 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile TÖHAŞ tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri’ye ait bilgiler ayrıca TÖHAŞ tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Müşteri, Kurum veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal TÖHAŞ ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6. Mali Hükümler

6.1 Müşteri, Müşterinin kredi ile satın aldığı cihazların (akıllı telefon) kredi geri ödemeleri tahsilatına aracılık edilmesi kapsamında talep edilecek tutarlar saklı kalmak üzere; işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığında TÖHAŞ’a TÖHAŞ kurumsal web sitesinde https://turkcellodemehizmetleri.com/ticari-kurallar linkinde belirtilen koşullarla üyelik hizmet bedelini ödeyecektir. Söz konusu ödeme, Müşteri’nin hizmeti kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. Hizmet bedeli TÖHAŞ tarafından güncellenebilecek olup, Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde TÖHAŞ kurumsal web sitesinde belirtilen periyotlarla kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

Hizmet kapsamında gerçekleştirilecek birtakım işlemler TÖHAŞ tarafından belirlenmiş bulunan işlem ücretlerine tabi olabilecektir. Ücrete tabi işlemler, güncel ücretler ve işlem ücretlerine ilişkin sair detaylar TÖHAŞ kurumsal web sitesinden (“https://turkcellodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) ulaşılabilmektedir.

6.2 İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olup Müşteri bu hususta TÖHAŞ’ın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

6.3 İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti TÖHAŞ tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. Ancak, İşlem Limitinin yükseltilmesinin Müşteri tarafından talep edilmesi halinde, TÖHAŞ web adresi/linki (“https://turkcellodemehizmetleri.com/ticari-kurallar”) üzerinden duyurduğu ücret karşılığında tek seferlik ve/veya aylık toplam işlemleri için belirlenen İşlem Limitini yükseltebilecektir.

6.4 Müşteri, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de Mobil Ödeme Servisi aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Müşteri’nin ödeme hesabı’nın ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder. Faiz tutarı Alıcı tarafından belirlenecek olup Müşteri bu kapsamda TÖHAŞ’tan herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğiniz kabul eder.

Madde 7. Tazminat

Müşteri’nin işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle TÖHAŞ’ın mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcı’nın talepleri ve Kurum tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve TÖHAŞ’ın ilk yazılı talebini takip eden 10 (on) gün içinde karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8. Sözleşme’nin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 9. Sözleşme’nin Feshi

9.1 TÖHAŞ, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Müşteri ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden TÖHAŞ’a bildirecektir.

9.2 Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Müşteri’den kaynaklı olması durumunda TÖHAŞ bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma hakkını da kullanabilecektir.

9.3 Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme TÖHAŞ tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin derhal feshedilebilecektir.

9.4 TÖHAŞ’ın Kanun kapsamında Kurum’dan temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme TÖHAŞ’ın yapacağı bildirime istinaden TÖHAŞ tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

9.5 Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde TÖHAŞ Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda TÖHAŞ (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

9.6 Sözleşme, ayrıca Müşteri’nin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hattının süreli veya süresiz olarak kullanıma kapatılması halinde de askıya alınacaktır. Hattın kapanması Madde 5.2’ye aykırılık teşkil edecek ve işbu Sözleşme’nin Turkcell tarafından Madde 9.2’de belirtilen yöntemle feshi söz konusu olabilecektir.

9.7 Müşteri’nin Sözleşme kapsamındaki hizmetleri kullanımından doğan tutarları son ödeme gününde ödememesi halinde ve TÖHAŞ için risk oluşturan benzeri hallerde TÖHAŞ Müşteri’ye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda TÖHAŞ Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

Madde 10. Feshin Sonuçları

10.1 Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

10.2 Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

Madde 11. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

11.1 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında kendisi ile ilgili olarak temin edilen kişisel bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili olarak, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere Turkcell Grup Şirketleri veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan veya kredi kartı ile ödeme işleminin yapılabilmesini sağlayan iş ortakları uhdesinde üreyen tüm bilgilerin, işbu Sözleşme yürürlük süresi boyunca kaydedilmesine, Turkcell Grup Şirketleri ve/veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan iş ortakları ile Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ve ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesini ve Müşteri’ye kampanya sunulmasını temin amacıyla paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir. Müşteri ayrıca, kendisi tarafından Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere Turkcell Grup Şirketleri veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan veya kredi kartı ile ödeme işleminin yapılabilmesini sağlayan iş ortaklarına sunduğu veya bu taraflarca üretilen her türlü verinin (elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin harcama ve fatura bilgileri dahil) Ödeme Hizmetleri’nin sağlanabilmesini teminen TÖHAŞ ile paylaşılmasına da muvafakat etmektedir. Bununla birlikte Müşteri bu Sözleşme’yi onaylayarak, Ödeme Hizmetleri’nin sunulması amacı ile işbu Sözleşme süresince cep telefonu aboneliği hatlarına ait telefon numarası, TCKN, adres bilgisi, konum bilgisi, vb. bilgilerin işlenmesine izin verir. Bahsi geçen bilgiler, Sözleşme süresi boyunca saklanacak ve bu süre sonunda silinecektir. Sözleşme süresine ek olarak, TÖHAŞ, işbu Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

11.2 Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte TÖHAŞ’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, yukarıda belirtilen kanalların yanı sıra iletisim@turkcellodemehizmetleri.com adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir.

11.3 TÖHAŞ, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür

11.4 Müşteri, veri işleme iznini her zaman Çağrı Merkezi vb. Turkcell Grup Şirketlerince yönetilen kanallar aracılığıyla iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaştığı ve Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmeti’nin sunulması ve/veya TÖHAŞ ve ilgili Turkcell Grıup Şirketi’nin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez ancak Müşteri veri işleme iznini iptal etmesi durumunda TÖHAŞ’ın Sözleşme konusu hizmetleri tam ve gereği gibi sunamayabileceğini kabul eder.

11.5 Kullanıcı Turkcell Grup Şirketleri’ne ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.

11.6 TÖHAŞ, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Sözleşme’de ifade edilen şartlarda, işbu Sözleşme kapsamında kendisine elektronik ortamda iletilen.

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

11.7 Yukarıdaki hususlara ek olarak, Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme kapsamında bir diğerine ilişkin olarak edindiği bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını ve saklayacağını kabul eder. TÖHAŞ, Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’ta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını, Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. Ancak TÖHAŞ, Müşteri’nin Mobil Ödeme Servisi de dahil tüm Ödeme Hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri şikayet sonucu ya da şüpheli işlem durumlarında veya işlemin detaylı incelenmesini gerektiren diğer hallerde mal veya hizmetlerin temin edildiği sağlayıcı ya da fonun aktarıldığı kişi veya ilgili işlem kapsamında hizmetlerinden faydalanılmış bulunan Temsilci ve/veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ile paylaşabilir. Yukarıdaki hususlara ek olarak Müşteri, TÖHAŞ’ın bahsi geçen bilgiler ile Müşteri’nin mobil hat numarası, işlemleri gerçekleştirdiği tarih, işlem kategorisi, satın alınan hizmet/ürün/servis/içerik ve ürün/hizmet içeriği sağlayan kişi veya kuruluşa ilişkin detayları Müşteri’ye özel kampanyalar oluşturmak ve bu kapsamda analizler yapmak amacıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye iletebileceğini, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin de bahsi geçen bilgileri belirtilen amaçlarla kullanabileceğini kabul ve bu hususa peşinen muvafakat eder.

11.8 Müşteri, TÖHAŞ’ın başta Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen işlemlerde Ödeme Hizmetleri’nin sunulabilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli TCKN, adres, imza beyanı, yetki belgesi, imza sirküleri, pasaport/kimlik fotokopisi ve sair kişisel verilerinin TÖHAŞ temsilcisi tarafından Sözleşme süresince TÖHAŞ’a aktarılmasına ve yukarıda belirtilen amaçlarla TÖHAŞ tarafından işlenmesine muvafakat eder.

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 13. Genel Hükümler

13.1 Devir: Müşteri, TÖHAŞ’ın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. TÖHAŞ, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

13.2 Bildirimler: TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin kendisine bildirdiği e-posta veya posta adresine yapacağı gönderim ile Müşteri’nin cep telefonuna SMS göndererek veya Çağrı Merkezi aracılığı ile Müşteri’yi arayarak iletecektir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep TÖHAŞ tarafından kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. Müşteri, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine TÖHAŞ kurumsal web sitesinden(“https://turkcellodemehizmetleri.com/kullanim-sartlari-ve-sozlesmesi”) ulaşabilecektir.

13.3 Sözleşme'nin Bütünlüğü: Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

13.4 Fikri Mülkiyet: Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

13.5 Mücbir Sebep Halleri:Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, TÖHAŞ lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

Müşteri, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun ve yazılı olarak TÖHAŞ’a bildireceğini, aksi halde cezai müeyyideler saklı kalmak kaydı ile TÖHAŞ’ın işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Sözleşme’nin Mali Hükümler başlıklı 6. Maddesi kapsamında Müşterinin kredi ile satın aldığı cihazların (akıllı telefon) kredi geri ödemelerine TÖHAŞ tarafından aracılık edilmesi halinde mobil ödeme kullanan Müşterilerden işlem ücreti olarak her bir kredi başına 20 TL tahsil edilir.